20 Lirik Lagu Sunda Klasik

1.     girimis kasorenakeun

girimis kasorenakeun
ngeunteungan sewu katineung
katumbiri payung langit
awor jeung cipanon ngeumbeung
awor jeung cipanon ngeumbeung
ngalangkang galeuh lamunan
ngaliwung kalbu nu Liwung

naon deui nu rek didagoan
duh kabeh geus mungkas adegan
geus tamat lalakon leungiteun udagan
mungkas mangsa pikeun muja jeung di puja

 2.    asih abadi
sajuringkang …..
lemah putih ……
tatapakan meureut getih
nya didieu awor asih
neundeun hareupan….
nyengceum angkeuhan….
dina galindeungna kawih…
asih …..
tumekaning pati
nyaah …..
tinandonan nyawa
demi lautan katut ombakna 
demi daratan katut gunungna
di tapeul wates ngajeuga
ngajangan jati waruga

3.    kembang balebat

bagea kembang balebat
di taman mandala purwa
naon bacaeun ayeuna
maca beurang ku beurangna
ngaji peuting ku peutingna
deureseunna papantunan
da hirup ngan sakolepat
diudag udag balebat
ditutur tutur ku layung
ngalungsar di perjalanan
engke atawa isukan
saha nu teurang 

4.    kudu kasaha
kudu kasaha urang ngumaha
na ka indung duh na ka bapa
kudu kasaha urang balaka
pikeun neupikeun geuning duka carita
kudu kasaha urang nyalindung
ka papayung nyalindung nya ka pangaggung
kudu kasaha urang nyaluuh
neda di jait geuning tina bangbaluh
duh ieung tunggara teu euih euih
laaah teu weuleh nandangan peurih
diteangan saha nu haat nulungan
dipaluruh dimana geusan balabuh
kudu kasaha urang ngageuri
iwal diri duh tahan uji
kudu kasaha urang nya muntang
jalan utama geuning iman ka gusti

5.    wilujeung
imut nu manis ti duaan
gumawang rasa kabagjan
janteun raja sadinteun
wilujeung kanu rendengan
kiceup kadeudeuh peureudeuyna
bingah katinggal na teuteupna
geunding sareung hariring
ngalagu kawilujeungan
dinteun ieu ngajadi
pasisni ti dua ati
dinteun ieu laksana
subaya ti baheula
dinteun ieu ngajadi
pasisni ti dua ati
dinteun ieu laksana
subaya ti baheula

 6.    kantun lagu jeung rumpaka
kunaon hate nyeredet
nguping lagu bet kasuat suat
rasa dianteurkeun mulang
kangen ngangajak di teang
naon hartos kaendahan jungjunan
mun urang jadi nu lian
naon hartos kasatiaan jungjunan
mun urang peugat di jalan kedah pasrah pipisahan
najan leureus serat teh suluh duriat
nu karaos hate teh kalahkah peurih
najan leureus asih teh moal kasilih
nu karaos peurahna nambahan peurih

rek mulang da lain balik lalakon geus takdir milik
rek maksa da lain hakna carita geus beda mangsa
kantun lagu jeung rumpaka liliwatan panineungan
kantun kecap sambung du”a sing bagja salalamina jungjunan

7.    Bimbang
Rasa bingbang…rasa meulang…
Diangkleung angkleung honcewang
Nanya diri nangtang ati
Rek nyieun hiji putusan pabeurat beurat timbangan
          Naha bimbang…naha meulang….
          Kainggis reujeng mamanis
          Silih eunteung patembongan
          Naha bingbang naha melang
Ditalikung Liwung gandrung
Ngalanglayung pageuh tangtung
                   Bingbang…meulang….
                   Nineung….keueung
                   Nun gusti nu maha agung
                   pasihan pituduh jalan
          Abdi panceug kayakinan
teu bimbang nampi cobaan

 8. Tilam sono

Ieu lagu tilam sono
Nyanggakeun kanu ngadangu
          Abong kena tangkal kina
          Suluhna dikapararakeun
          Abong kenah abi hina
          Sok mindeng disapirakeun
                   Kincir leungit ka bendungan
                   Hayang leleweungan bae
                   Pikir ngait ka dunungan
                   Hayang reureujeungan bae
Ieu lagu tilam sono
Nyanggakeun kanu ngadangu
          Soloyong kapal udara
          Seubeuh di buntang bantingna
          Sok abong kanu sangsara
          Seubeuh di pulang antingkeun
                   Kabudayan kaseunian
                   Parajukeun babareungan
                   Pacuan mah sewang sewangan
Kudu akur jeung babaturan
Ieu lagu tilam sono
Nyanggakeun kanu ngadangu
          Kapungkur abi di bandung
          Ayeunamah diteubihan
          Kapungkur hirup
          Ayeuna kantun seudihna
                   Mungguh kaseunian sunda
                   bangga anu tanpa tanding
                   Heunteu kenging digarewong
                   Sok komo henteu taliti
Ieu lagu tilam sono
Nyanggakeun kanu ngadangu
          Kamari ti neglasari
          Ngala cereme di leuweung
          Hate abi bati nyeuri
          Asa di momore deungeun


 9.    Puspa reuma

Puspa reuma endah teh ngahudang rasa
Ku teu sangka horeng beut jadi didinya
Na ku naon neundeun asih kadirina
Kapikat panah asmara mustika kembang katresna
Nya di gunung kuring teupung
Gandrung liwung kapidangdung
          Duh aduh malati ligar na ati
          Nenggorkeun imut kareueut pinuh ku madu mamanis
                   Nu kapireung harewos mawa hariring
                   Ngagalindeung nyanding dina hate kuring
                   Geter asih minuhan rasa katineung
                   Na rangkulan jadi sungkeman kaheman


 10. Tonggeret
Tonggeret…tonggeret...
Tonggeret digere pangke...di gere pangke
Tonggeret...tonggeret...
Teu beunang di huyah huyah...di huyah huyah..
          Tonggeret...tonggeret...
          Teu beunang di huyah huyah...di huyah huyah
          Tonggeret...tonggeret...
          Teu beunang di huyah huyah...di huyah huyah
                   Tong direret tong kapelet
                   Sing beunang di ulah ulah
Tonggeret...tonggeret...
Tongeret dibawa leumpang...di bawa leumpang
Tonggeret...tonggeret...
Dina tangkal nagasari...nagasari...
          Tonggeret...tonggeret...
          Tongeret dina tangkal naga sari ...nagasari
          Tonggeret...tonggeret...
          Dina tangkal nagasari...nagasari...
Tong direret tong rek bimbang
Mun enya puguh gantina

Disada tonggeret tongkeung
Tong kaget…tong kaget
Lampahna anu beuneur
Anu beuneur
Tonggeret…tonggeret
Disada kasorenakeun
Kasorenakeun
Tonggeret…tonggeret
Lamun tonggeret disada usum katiga
Entong kaget ku bagja deungeun
Mokaha
Tonggeret…tonggeret
Eunteupna tangkal caringin tangkal caringin
Tong kaget…tong kaget
Nu lain lain nu lain lain
Tonggeret…tonggeret disada na luhur pasir
Na luhur pasir tong kaget tong kaget

11.  kania
ngangkleung tineung ngawang ngawang
bongan deukeut bongan meulang
rumasa diri kabandang ieu
kalebuh geter kadeudeuh kapentang gandrung
          hayang kuring nyaritakeun mamanis dina melodi
          hayang kuring nguniangkeun anteubna dina kacapi
          jadi lagu nu abadi wawakil titipan ati
          nu teuteup imut kareueut najan asih samar teupi
                   kania….duh kania…
                   linduh asih linduh bulan
                   duh teuteupan katresna
                   nya ti njeun kuring meutik

 12. Angin peuting

Cing atuh kuring deukeutkeun
Jeung manehna tuh diditu
Sanajan raga paanggang
Bathin mah hayang padeukeut
          Hate teutep sasarengan
          Tapina ku harianeun…
                   Bulan teh nyumputkeun deudeuh
                   Ninggalkeun kuring sorangan
                             Duh tengteuingeun
                             Ninggalkeun kuring sorangan
                             Naha tega teuing
                             Kuring teh beut cuang cieung
                                      Dibaturan….dibaturan
                                      Hiliwirna angin peuting
Cing atuh kuring tepungkeun
Jeung anjeunna nu mi asih
Geus lami urang paanggang
Najan batin mah teu jauh
         
          Ngan hayang pateupung teuteup
          Tapina ku tengteuingeun
                   Beut jauh dina teuteupan
                   Jauhna panyawang kuring
                             Naha tega teuing
                             ninggalkeun kuring nu liwung
                             Duh aduh ampun
                             kuringteukiat nandangan nana
                                      Kuring keueung ngan sorangan
                                      Dibaturan angin peuting

 13. Campaka kembar
a…a…a….a….a ayun ayunan
di ayun ayun ku sinjang
u…u…u…u…u ukur lamunan
bongan sok ngumbar kahayang
a…a…a….a….a ayun ayunan
di basisir palayangan
u…u…u…u…u ukur lamunan
leungiteun nu ngalanglangan
duh campaka
keur ligar di alam bunga
duh campaka
geus ligar teu dipulungan
deudeuh teuing watir teuing
campaka mayak di taman
leungit sari ilang ganda
gapang  taya komarana
duh lir gula katilar amis
 14. Asih

Dina kangen... kapiraray….
Dina ati… kapiati….
Manteung salira kacipta
Wuwuh endah ngalangkangan
Daya asih…. Daya asih….daya asih…
Nguniangkeun lelembutan
Haliwung ngeuntringan kalbu
          Dina anggang karaos asih teh manteung
          Dina serat karaos galecok sono
          Waktos ngobrol karaos tingtrim na ati
          Sewu tineung rangkul kangen
          Karaos geugut mamanis
                   Asih teh sungkeman tresna
                   Asih teh kembangna cinta
                   Asih teh lagu abadi
                   Asih teh permata ati

 Rumakeutna hiji jangji
Mipit ati ngolah jagat
Daria
ngaweulah cinta

Ngancik dina sanu bari
Maneuh dina lelembutan
Manjang asih manjang kangen
Manjangkeun tatali bathin

 15. Botol kecap

Cobi taksir...ieu abdi nu herang mencrang
Sapiraku...si akang henteu kabandang
Da abdi mah, mun ditilik ti gigir da meni lenggik
Mun disawang ,ti tukang da meni leunjang

Cobi taksir deui...ieu abdi nu jangkung leunjang
          Cobi taksir deui ieu abdi nu hideung santeun
Sapiraku... ku akang henteu kabandang
          Sapiraku si akang henteu percanteun
Da abdi mah mun ditilik ti gigir da meni leunggik
          Da abdi mah masih banteur banteur keneh
Mun kasorot neon cahyana enyoy enyoyan
          Eeeeh ulah rempan mun akang da bade mandang

                   Yu hayu urang leumpang da rerendengan
                   Da abdi mah teu acan gaduh tunangan
                   Ulah gimir pami akang ka abdi da bade naksir
                   Ulah rempan mun akang da bade nyawang

16. salam sono

hatur salam, salam sono...haturan engkang...
hatur salam, salam sono...haturan engkang
tos lami teu pateupang da bongan urang paanggang
duh aduh aduh aduh...salam sono haturan engkang
ieu salam, salam sono
tawis ati sing jadi tilam katresna
ieu salam ,salam sono
duh...disanggakeun ka jungjunan
rakeut... geugeut...rangkul deudeuh
imut geugeut...teuteup deudeuh
nineung deui... nineung deui
salam sono.. salam sono


17. Ramalan asih

Pituduh ramalan asih...
heeeh dinten minggu ulah mulih
Lamun angkat dinten senen
Hujan ngeucreuk ti enjing dugi ka sonten

Salasa dintenna cangra
Hahhh namung nombok na cilaka
Lamun angkat dinten rebo
Udar cinta didodoho pondok jodo
Dinten kemis mulus...Hanjakal diancam putus
Dinten jumaah ulah sok kapegat caah rongkah
Dinten saptu kade halangan nombok di sue
Minggu  payun teu langkung tapi abdi arek pundung
Da teupang teh apan langka
Haaah Matak naon rada lami
Sakeudap teh teu karasa
Na teu sono pateupang jeung buah ati
18. Bungur

Meulak saga geuning...meulak saga palintangan
Meulak saga palintangan babalean da pang alusna
Sok sanajan geuning, sok sanajan tinggal ngaran
sok sanajan tinggal ngaran Kasaean moal musnah
Dijuru mah di juru pisan kang asmi
Dijuru pisan kang asmi ,aya kalapa nu neunggang
Sae budi geuning...sae budi ka sasami
Sae budi ka sasami, dipitineung da dipimeulang
Jukut lembut dunungan da nanangkaan
Jukut lembut nanangkaan ngarambat kana angsana
Hirup kudu geuning da tatanyaan
Hirup kudu tatanyaan geuning ka jalmi anu tiasa

Pucuk talun da daun jati pucuk talun daun jati
Solasi jeung amis mata
Lamun geus mah geuningan cukup ku harti
Lamun geus cukup ku harti ,moal susah nyiar harta
Tong tulus mah dunungan nanjak ka huma
Tong tulus nanjak ka huma bisina  maneh tumawuh
Kudu hade geuning kudu hade kasasama
Kudu hade ka sasama budi manis da alus semu
Jajaran mah dunungan linu bareukah
Jajaran linu bareukah di aseuk ku dahan nangka
Ganjaran mah mang ganjar...anu sideukah
Ganjaran anu sideukah geuning sok tara meunang cilaka

Daun solasih ,daun solasih ngareuluk
Daun solasih ngareuluk diseumat ku awi beulah
Nu asih mah geuning ka pada mahluk
Nu asih ka pada mahluk di rahmat ku gusti alloh
          Tangkal nangka tangkal hangkasa di sawah
          Tangkal hangkasa di sawah buahna kabeh galeude
          Sagala mah geuning kersa allah
          Sagala kersa allah eta oge kabeh hade


19. Enjing deui

Enjing...urang teupang deui
Enjing...urang angkat deui
Kapan tos jangji bade satia
Tong pura pura mun leureus cinta
Enjing deui enjing deui
atuh ulah bohong deui bohong deui

Enjing...urang teupang deui
Enjing...urang ngobrol deui
Awas tong hilap seueur aleusan
Bade kamana tong pura pura
Enjing deui enjing deui atuh ulah bohong deui bohong deui
Saweungi asa tos lami
Saminggu bade ditunggu
Sabulan taya wartos pisan
Teu maparin putusan Laaaah enjing deui

20.Duh ieung

Duh aduh aduh ieung...bentang bentang
Bentang eunteup pada muru
Duh aduh aduh ieung...eungkang eungkang
Abdi geugeut hayang milu

Duh aduh aduh ieung kembang kembang
Kembang tanjung maruragan
Duh aduh aduh ieung eungkang eungkang
Antosan abdi antosan
Duh aduh aduh ieung kukupu tilu kulawu
Hiberna kapandeurian ( sugan teh arek satuhu )
Sugan teh arek satuhu ,aduh ieung
Singhoreng nyanding nu lian...
Lah....(euleuh euleuh) pasini peugat di jalan laaah
(Euleuh euleuh) Bongan jangji pupulasan
(Pajar maneh rek satia )pajar maneh rek satia
horeng ukur paribasa ,,,leuh leuh

(sabobot sapihanean sabata sarimbagan)
(kacai jadi saleuwi deudeuh)
(kadarat jadi saleubak)
aduh ieung runtut raut sauyunan


0 komentar:

Post a Comment