35 Lirik Lagu Karya Mang Koko

1.     Kembang tanjung panineungan
Anaking jimat awaking
Basa ema mulung tanjung rebun rebun
Dipakarangan  nu reumis keneh
Harita keur kakandungan kuhidep
            Nu opat taun katukang
  Ema nyipta mulung bentang
  Nu marurag peuting tadi
  Kembang seungit ditiiran …pangangguran
Anaking jimat awaking
Basa ema mulung tanjung rebun rebun
Beut ku teu sangka aya nu datang
Ti gunung rek ngabejakeun bapa hidep
Nu opat poe teu mulang
Ngepung gunung pager beutis
Ceunah tiwas peuting tadi
Layonna keur kadiekeun …dipulangkeun
Harita waktu layonna geus datang
Ema ceurik ieuh balilihan
Ras ka hidep ieuh na kandungan
Utun inji budak yatim….deudeuh teuing
Harita waktu layon geus di gotong
Ema inget ieuh kana tanjung
Dikalungkeun na pasaran
kembang asih panineungan ieuh ti duaan
Anaking jimat awaking
Lamun ema mulung tanjung reujeung hidep
Kasuat suat nya pipikiran
Tapina kedalna teh ku hariring
Hariring eling ku eling
Kana tanjung nu dipulung
Eeeh kembang tanjung nu nyengitan pakarangan
Nu nyengitan hate urang panineungan

 2.    Reumis beureum dina eurih

Bray….balebat panghareupan
Hayam raong patembalan…
            Ngadigdig nyungsi laratan
            Neangan sugan jeung sugan
            Kamana atuh panutan
            Basa lembur kahuruan duh kahuruan
Jol….. ka lamping suku gunung
Ditempo sugan di kedung
            Di dongdon sugan ka lisung      
            Kasawah sugan ka saung
            Panutan geuning beut suwung
            Piraku rek niat pundung… rek niat pundung
Harita teh geus bray brayan basa datang ka sampalan ieuh
Kembang eurih pareung murag barodas baseuh cimata
Harita teh  geus nyay nyayan aya wirasat nu datang ieuh
Reumis beurem dina eurih bareureum baseuh ku getih

 Gok anggok reujeung manehna
Keur sare bangun nu tibra
Imut mapag langit jingga
Kembang eurih sasarapna
Aduh geuning bareureum rupana
Aduuuuuhhh nu sare deuwang dadana

 3.    Peuting jeung panghareupan

Jeup angin entong nyoara
bongan henteu mawa beja duh mawa beja
           Geus bentang ulah ngiceupan
           bongan teu mawa titipan duh gusti mawa titipan
                   Mega anggur guera lempang
                   pek pindingan itu bulan duh itu bulan
                   Bongan neuteup titatdi
                   bongan neuteup ti tatadi tapi teu mawa jangji
                   duh teu mawa jangji
Duh peuting ku tengteuingeun
datang ukur mawa keueung duh mawa keueung
           Henteu ngirim pangharepan
           henteu beja beja acan duh gusti teu beja acan
                   Boro lila ditungguan
                   sugan anjeun babawan duh babawaan
                   Datang mawa pihapean
                   datang mawa pihapean talatah iber jungjunan
                   Duh iber jungjunan
                             
4.    Samoja

Kedalna asih na bulan pinuh mamanis
Hiji jangji pasini na rasmining wanci
Mangsa samoja jongjon keumbangan
Duh eulis langit lenglang angin rintih dina ati aduh
Lalakon lawas na bulan pinuh katineung
aya jangji pasisni Nu henteu ngajadi
Mangsa samoja geus ngarangrangan
Duh ieung langit angkeub samagaha dina ati aduh
Ayeuna kantun waasna jungjunan
Lalakon ka tukang diteangan ku ciptaan
           Kamari nu pamit kamari nu pamit
           Datang deui na kalangkang
Ayeuna tinggal ngangreusna jungjunan
Lalakon nu pegat disambungan ku ciptaan
           Kamari nu leungit kamari nu leungit
           Rek leubeng mo deui datang

 5.    Malati di gunung Guntur

Malati di gunung Guntur
Seungitna sungkeman ati
Bodas sesetraning rasa
Jadina dina mumunggang leuweung larangan

Malati di gunung guntur
hanjakal henteu di peutik
Beja  geus aya nu boga
Ngahaja melak didinya Para guriang
Ayeuna kuring geus jauh malati sosoca gunung
Boa geus aya nu metik duka kusaha
Kamari jol aya beja malati ratna mumunggang
Pajar can aya nu metik duka kunaon
                   Malati di gunung Guntur
                   Ligar dina panineungan na panineungan
                   Na saha nu baris meutik
                   Kuringmah da puguh jauh biheung kadongkang


6.    Wengi enjing teupang deui

Disimbutan ku halimun
Diaping ku indung peuting
Lalaunan Ngalayangna
Sukma ninggalkeun jasmani
Hemm aduh sukma ninggalkeun jasmani
           Ngalayang ka awang awang rek nepangan kanu teubih
           nepungan ka urang gunung malati di pinggir pasir
                   kakara pisan ligarna kapendakna tacan lami
                   katuruban dangdaunan kaimpi kandaga sari
keumbang diguru dirungrum
saweungi henteu kawangi
patapan henteu kalanglang
raraosan mah sawarsih
hemm aduh raraosan mah sawarsih
           hawar hawar sora hayam ciri parantos janari
           nu nyumput teh humarurung tengteuingeun nilik diri
  harianeun teuing kadar misahkeun anu keur asih
  kembang nganggo dihalangan ditundung ku indung peuting

gunung geus aya di pungkur indit hate mah murilit
duh……indit hate mah murilit

Miang ge da sumoreang
parang tritis kapiati
aduh enung pileuleuyan
weungi enjing teupang deui
duh…aduh weungi enjing teupang deui

 7.    imut malati

imut malati….Weungi tadi geuningan pateupang deui
Nu kapiati….Ti kapungkur jungjunan dianti anti
Ti gunung putri….Sareng saha salira lungsur ka landeuh
Lagu kamari…Ngagalindeng lalakon gending kadeudeuh

  Najan sakeudap jorelat tunjung balebat
  Estu mo hilap karaos matak tibelat
  Ku henteu teurang mulihna
  Ku henteu teurang mulihna eeh naha iraha

Najan mung imut saulas sakilat ilang
Tansah kairut hanjakal teu sering teupang
Ku henteu teurang leosna
Ku henteu teurang leosna eehh geuning kamana

 8.    Angin priangan

Seungit angin priangan ngusapan embun embunan
Duh embun embunan
Hawar hawar reureundahan ngahariring
Ayun ambing ayun ambing
Seungit angin kahyangan sumeureup na lelembutan
Duh na lelembutan
Hawar hawar reureundahan ngahariring
Eling eling mangka eling
Deungkleung dengdek deungkleung dengdek sisi lamping
Anu dewek enya anu kuring
Tanah wasiat tanah duriat
anu matak tibelat na rarasaan
Deungkleung dengdek deungkleung dengdek sisi lamping
Anu dewek enya anu kuring
Tanah katresnan jati sarakan
anu teutep marengan na leuleumbutan

 9.    hariring nu kungsi nyanding
purnama nu kungsi leungit
ayeuna nganjang ka buruan deui
anu kungsi ka pi ati
kiwari urang di teupangkeun deui
hariring nu kungsi nyanding
ayeuna datang ngahaleuang deui
hayu patarema tineung
cacapkeun meungpeung aya kaseumpetan
ayeuna mangsa nu endah
hayu urang suka bungah
caang bulan opat belas
narawangan hate bangblas
ayeuna mangsa nu endah
hayu urang suka bungah
caang bulan opat belas
narawangan hate bangblas

 10. bulan bandung panineungan

mun sareupna geus mimiti katembong nyimbutan bandung
angin lembang turun laun ngabubuhan
langit mayung bentang mijah
mangkat hiji lagu kedaling katineung ati deudeuh
mun kareta pang ahirna geus anjog ka kota bandung
sinyal beureum malang deui ngahalangan
bulan surup bentang mijah
mangkat hiji lagu kedaling kasmaran pikir aduh
                   harewos peuting pamirig hiji lamunan
                   bulan di langit bandung nyaksian
                   ngageuntenan pameunteuna panineungan
                   langit isuk anggeur biru nya eulis duh anggeur biru

          hariring peuting pamirig hiji impian
          bulan di langit bandung nyaangan
          wawakil ti pameunteuna panineungan
        kembang mawar anggeur beureum nya elis
        duh anggeur beureum

mun radio geus karungu nembangkeun lagu pamungkas
mirig sora anca halon pileuleuyan
            peuting cicing kota jempling
  jerit hiji lagu kedaling kakeueung hate deudeuh
mun balebat gagantina geus hibar wetaneun bandung
angin nonggoh lalaunan muru lembang
            bulan surup langit biru tamat hiji lagu
            hareupan tembong ngalangkang aduh
                   harewos peuting pamirig hiji lamunan
                   bulan di langit bandung nyaksian
                   ngageuntenan pameunteuna panineungan
                   langit isuk anggeur biru nya eulis duh anggeur biru

          hariring peuting pamirig hiji impian
          bulan di langit bandung nyaangan
          wawakil ti pameunteuna panineungan
        kembang mawar anggeur beureum nya elis   
        duh anggeur beureum

 11.  sagagang kembang ros

sagagang kembang ros
tawis pangbakti ka diri
sulur weleh ti jungjunan
ieuh asih nu weuning
runtuyan harewos
jangji pasisni katampi
moal weleh mikaheman
ieuh asih nu weuning
sarining kembang jatining asih
jadi angkeuhan deuh urang duaan
ngaca panghareupan panteung kayakinan
na dasaring ati urang duaan
sagagang kembang ros
tawis pangbakti ka diri
sulur weleh ti jungjunan
ieuh asih nu weaning

 12. bulan teh langlayangan peuting

bulan teh langlayang peuting enung
nu di tatar dipulut ku tali gaib
entong saleumpang mun kuring miang
di tatar ti tatar sunda
di pulut nya balik deui kadieu
ieung masing percaya
bulan teh langlayang peuting enung
nu di tatar dipulut ku tali gaib
entong saleumpang mun kuring miang
di tatar ti tatar sunda
di pulut nya balik deui kadieu
ieung masing percaya
beudil geus dipeloran
granat geus disolendang
ieu kuring arek miang jeung pasukan siliwangi
ka jogja hijrah taat parentah

 bulan teh langlayang tineung enung
nu ngoleab jeung mumbul ku angin gaib
entong saleumpang mun kuring anggang
kapiraray tanah sunda
kacipta mun balik enung mapagkeun
ieung di dora lembur
bulan teh langlayang tineung enung
nu ngoleab jeung mumbul ku angin gaib
entong saleumpang mun kuring anggang
kapiraray tanah sunda
kacipta mun balik enung mapagkeun
ieung di dora lembur
hate geus gilig pisan
niat geus buled pisan
ieu kuring arek miang jeung pasukan nu sa ati
ka wetan muru bijil balebat

 13. sariak layung
sariak layung di gunung
hibeur pasini pateupung lawung
teuteup jauh ngawangwang nu di pigandrung
eeeeh ngawangwang nu dipigandrung

harendong meuhpeuy harideung
jalan satapak rarambu leuweung
kumalangkang rongheap nu dipitineung
eeeehh rongheap nu dipitineung ieuh

surya surup layung hibar
natanjakan sawangan di umbar
geus ngolebat ieuh samar samar
hariring asihna kapireung ngalalay
          angin tiis ti mumunggang
          katitipan harewos kameulang
          tawis deudeuh ieuh nu maranti
          sungkeman kaheman saranggeuy malati

 14. Di Langit Bandung Bulan Keur Mayung

Jangjang peuting geus ngalingkung
Ngarungkupan dayeuh bandung anu hibar sinar lampu
Panto ati geus narutup
Mipindingan kawih asih anu halon tur halimpu
Geus paanggang geuning Urang pajauh
Rek kasaha diri Nyungkeum nyaluuh
Nu di sungsi geuning nu diteangan
Duh ieung teu tembong tembong
Geuning taya ngibeuran

Di lalangit langit bandung
Ngempur hurung bulan keur mayung
Di leuleumah leumah bandung
Kapidangdung kapigandrung Diri di tundung

Di lalangit langit bandung
Ngempur hurung bulan keur mayung
Di leuleumah leumah bandung
Kapidangdung kapigandrung Diri di tundung
15. Bali geusan Ngajadi

Cinta kuring eulis inten kapendeum
Kajeun kakeueum ku letak ci kolomberan
Cahayana eulis mo bisa surem
Anu pinasti cinta teh mo pareum pareum
Asih kuring enung lir asih indung
Pageuh mideudeuh ka bali geusan ngajadi
Asih lana enung turun tumurun
Tempat gumetah nu endah tur tumaninah
Kuring jangji ka anjeun jungjunan ati
Sapanjang nya kumelendang kuring pasti bela pati
Pasti kuring cinta leumah cai
Saha saha nu wani ngagunasika
Awas awas ulah sambat kaniyaya
Ieu kuring sukarela
Geus sayaga bitotama
Nyerbu medan dana laga

16. Salam Manis

Ieu… salam… manis….
Manis… salam kuring
          Nya ieu pisan nu salawasna Nyaring
          ngahariring
Ieu… salam… manis….
Manis… salam kuring
          Nya ieu pisan nu salawasna Anteng
          kapitineung
Datangkeun kuring deukeutkeun
Deukeutkeun kuring rakeutkeun
Aduh….jungjunan
Datangkeun kuring deukeutkeun
Deukeutkeun kuring rakeutkeun

 17. Indung Jeung Anak

Euleuh ema itu bulan di langit beut mingkin asri
Gamuleng lir pamenteu bidadari
                   Ieuh ujang ulah salah
                   apan eta putri di gedengeun prameswari
          gagah ieuh ujang mun hidep jadi narpati
Tapi beut aya kalana geuning ema
Anu geulis anu endah Ngahiang duka kamana
Kari diri nganti anu tileum Rasa rosa deudeupeun
Rejeung leungiteun
          Poma ujang kudu ngarti masing surti
          Nu ngahiang anu tileum
          Tileumna henteu sabrongbrong
          Tapi ngancik na dasaring ati duh
Mangke oge hamo burung
Deui tembong

 18. Longkewang

Baheula mun pareung nganjang Suguhna imut nyi lanjang
Asih nu nganteur hareupan pasini na kasadrahan
Baheula mun pareung nganjang Suguhna imut nyi lanjang
Asih nu nagnteur hareupan Pasini na kasadrahan

eum deudeuh teuing na peuting heab naraka
Aya nyawa nilar raga bebene mulang tiheula
Bebene mulang ti heula

Eum deudeuh teuing na peuting hujan cimata
Aya waruga palastra jajaka raheut hatena
Jajaka raheut hatena

          Ayeuna mun pareng nganjang
          nu tembong ukur kalangkang
          Mega mendung na jajantung
          lagu Liwung na bangbarung


Ayeuna mun pareung nganjang
nu tembong ukur kalangkang
Mega mendung na jajantung
lagu Liwung na bangbarung
Lagu Liwung na bangbarung

 19. Sulaya Jangji

Hanas diri bungah ati nganti janji pasinina
Harianeun pasini sapat di jalan duh geuningan
Balukarna tina asih malih warni jadi peurih
Impian biheung kasorang hariring ati nu kingkin

Boro diri suka ati nganti janji ti kamari
Tengteuingeun pasini sapat sapisan duh geuningan
Balukarna tina nineung malih warni jadi keueung
Hareupan samar kateang haleuang dada nu raca

Hareupan samar laksana haleuang dada nu raca
Duh na kasaha diri ngumaha nyalindung
Kasaha kudu midangdam titip diri sangsang badan
Da didieu mangrupa hiji lamunan duh jungjunan

Mangrupa hiji lamunan cita cita panghareupan geuning
Ati kingkin sulaya nu jadi marga
Ati kingkin rasa duka sulaya nu jadi marga
Duh na kamana diri neangan panglipur

Nitipkeun badan sakujur kamana ngundeur panglipur
Da didieu nu aya wungkul impian duh jungjunan
Anteng wungkul panghareupan nu aya wungkul impian geuning
Dada raca sulaya nu jadi marga

 20.Baju hejo

Teu loba paningkah teu loba kaseunggah
Leumpang dangah gagah kana perang tabah
          Eeh maju bertempur cadu rek mundur
          Ikhlas rela jadi mangsa tuh tentara kita
                   Ngeumban tugas disiplin katentaraan
                   Teu galideur sanajan loba godaan
Bertempur di gunung bertugas di desa
Istirahat los ka kota mamayu kana hiburan

Baju hejo,baju hejo
operasi nyalaksak di gunung gunung
Baju hejo,baju hejo
mun kongang mah tugas teh mending di   bandung
Baju hejo,baju hejo
Pundah pindah parentas ti saluhuren
Baju hejo,baju hejo
Kulawarga sakapeung dipopohokeun


Pilihan panganggo moal kabobodo
Moal tereh mopo mending baju hejo
          Eeh tahan ku hujan jeung kapanasan
          Rada kotor rada logor duh pesuruh kantor
                   Rebun rebun di kantor ngeupel harerang
                   Tutup kantor geus elat kakara mulang
                   Kuncar kencir teras ngajalankaeun tugas
                   Mun dunungan boga dosa
                   Sakapeung sok mengpeun carang


 21. JALIR
Tuh panon poe saksina
Jeung alam katut eusina
Malah bentang anu peuting
Baranang gigireun bulan
          Pada milu mencrong melong
          Kabeh pada nyaraksian
          Pada milu mencrong melong
          Kabeh pada nyaraksian duh gusti Pada nyaksian
                   Basa manehna keur wakca
                   Ngeudalkeun eusi hatena
                   Kuring kapaksa percaya
                   Masrahkeun raga jeung nyawa aduh
          Hate katut jeung eusina
          Aduh walungan jadi saksina Jadi saksina
          Hate katut jeung eusina
          Walungan duh jadi saksina

 22. KASENIAN

Kasenian miwanda kreasi anyar
Mindeng kamalinaan kuma ceuk ramena pasar
Ragam india senggol Malaya
Dicampur disusun dipirig gamelan sunda
          Sakapeung diibingan sakapeung dijogedan
          Kawih sunda nyanding music
          Kawih music ku gamelan
          Pelog jeung salendro nyirorot Kurang pasaran
Kasenian bersifat non komersiil
Bukanlah jual beli tapi perhitungan adil
Ongkos latihan ongkos hiasan
Ongkos ini itu jumlahna rada lumayan
          Ditambah uang saku keur lipstick oge perlu
          Ongkos keur administrasi bayar komisi jeung catut
          Teken total jendral
          cukup keur meli trek butut

 23. Kalangkang di cikamiri

Eeh…eeh…
nu diraksukan bodas
nyukang sasak awi gantung
Di cikamiri
          Panon poe manceuran
          iuh iuh kebon awi di cikamiri
                   Diserangkeun ti tonggoh duh teu keudal naros
                   Ditoel ku paneuteup eh henteu ngalieuk
                   Ngageulik heulang di langit nu geullis tanggah
                   Tapi... tapi... lain ka kuring

                   Anu nyukang di leubak eh beut tungkul bae
                   Digeroan ku hate eh henteu malire
                   Kaloko lagrag ka leuwi Nu geulis imut
                   Tapi... tapi... lain ka kuring
Eeh…eeh...
nu diraksukan bodas
kalangkangna dina cai
Di cikamiri
24. Anggrek japati

Angkrek japati
na cangkring keur karembangan
Sisi wahangan
barodas
          Kareta api geus datang
          Sinyal geus muka
          Reug di setoplas
          Cibodas

                   Gupay gupay anaking
                   Gupay gupay digupaykeun ku manehna

                   Reumbay reumbay anaking
                   Reumbayna nginjeum cipanon ti manehna

 25. Dina jandela

Dina jandela urang silih gupayan
nemu paneuteup deudeuh jeung geugeut teup enteup

Taya nu nyora simpe heunteu nyarita
Ngukir ciptaan Tresna jeng asih mareungan

          Lir nu keur ngimpi lir nu keur ngimpi
          Gambar lamunan naon geuning nu teu kateupi
                   Lir nu disireup lir nu disireup
                   Geter katineng reureuh geuning reup reureup

Dina jandela urang silih kiceupan
Imut kareueut raga katresnan padeukeut

Langit keur lenglang jauh tina kameulang
Urang jadikeun galeuh pasini lawungkeun

 26. Hareupeun kaca

Hareupeun kaca
Ngajanteung salila lila
Roman alum gurat duka
atra narembongan

Hareupeun kaca
sagala nu karandapan
Lalakon ka tukang tukang
nungtut narembongan

          Reeuk rumeuk dina eunteung
          semu keeung semu nineng
                   Jiwa awaking nyarita      
                   jiga nu nganaha naha
                             Duh ieung geuning
                             jiga nu nganaha naha
                             Bejakeun deudeuh bejakeun
                             Rumasa geus katalimbeung

27. Purnama

hibeur deui purnama hibeur na ati
nyanding kembang malati nu kapiati
          aya asih sumeren dina lahunan
          aya deudeuh gumulung jero tangtungan
                   urang teang enung….
                   poe ieu umbar sungkem wawangi
                   urang seuseup enung…
                   asih suci sumujud sari pangaji

gelar deui lalakon gelar ayeuna
nyampak lagu wirahma deudeuh kameumeut
          taman endah dicipta tempat ngabungbang
          tepung teuteup duaan ngundeur kageugeut
                   langit bengras eulis…
                   bulan pinuh ngageunyas sutra kadewan
                   angin lamping eulis…
                   ngelus laun ari harewos beja kiriman
                            

                            hayu enung patembongan
                             paheut jangji pangantenan geuning…,
                             hayu enung patembongan
                             paheut jangji pangantenan
                             purnama urang nu boga
                             ari purnama urang nu nampa

28. Kembang impian

Antara lolongkrang kiceup
Urang pateuteup
          Bulan pias
          eunteup na lalangse kayas
                   Kaca jandela nu muka
                   Kaca katresna nu muka
                             Peuting teh teuing ku jempling
                             Asih teh teuing ku wening

          Panghareupan lir laut nu jero
          Teu kateupi ku sora panggero
                   Urang teuleuman ku geter deudeuh duaan
                   Urang tataran ku karep jeung panghareupan

Tong teuing ngedlkeun lisan
Urang guneman
Na ciptaan
bagja deukeut patembongan

                   Geter ti ati ka ati
                   Hiber jadina pasini
                             Saranggeuy kembang impian
                             Sungkeman dina lahunan

 29. Lain layung layung langit

Lain ujang, lain nyai ,lain layung layung langit
Tapi seuneu ngabeula beula di langit
          Kota urang dayeuh bandung keur di duruk
          Eeeh di bumi anguskeun
                    Ku saha kota di duruk
                    Kapan ku bapa sorangan
                             Anu ikhlas tapa leuweung
                             Tibatan dijajah deungeun teu sudi
Ulah ujang, ulah nyai ,ulah bingung bingung balik
Ayeunamah pan urang can perlu balik
          Kota urang dayeuh bandung ditinggalkeun
          Eeeh rido teh teuing
                    kunaon kota ditilar
                    Da bongan direbut deungeun
                             Anu rek ngajajah urang
                             nu datang ti tanah sabrang Walanda
Hayu ujang, hayu nyai, hayu ngamuk maju jurit
Ayeuna pan urang keur peurang jurit

          Banda urang patekadan
          Jeung bambu runcing
                    Keur saha urang berjuang
                    Apan keur poe isukan
                             Lamun hideup geus sawawa
                             Masing nyaho keucap bangga
                             Masing kecap bagja
                             Merdeka…

 30. Salempay sutra
Salempay sutra
Disulam jeung dikarawang
          Tawis soca ti jungjunan
          Duh ti jungjunan
Salempay sutra
Disulam mangrupa kembang
          Tawis asih ti kakasih…
          Duh ti kakasih
                   Ngarakeutkeun hubungan batin duaan
                   Mupus was was jeung cangcaya
                   Dijuruna disulam ngaran singketan
                   Ngaran kuring jeung mandhna
Salempay sutra
Disulam jeng di karawang
          Tawis soca ti jungjunan
          Duh ti jungjunan
                                                         Hiji tawis soca duh salempay sutra
                             Jadi jimat pangrungrung ati
                             Disulam kaearwang duh salempay sutra
                             Geuning pinuh hareupan
Salempay sutra
disulam mangsupa kembang
          Tawis asih ti kakasih
          Duh,,…ti kakasih

 31.  Pangeran

Yaa pangeran…
Mangka adab itu syetan
Nu di la’nat ku pangeran
Gerentes asma kagungan
Asma lawang kaheman
Muji mumg wungkul kadinya
Lillah hi robbil allamin
Rajaning deudeh miheman
Anu ngamurba ngawasa
Diwuwuh timbang taraju
Diwuwuh timbang taraju
Kadinya ngadeup nyanghareup
Neda tulung sumalindung
Candak kadinya seja nyorang
Jalan caang narawangan
Tempat nikmat Ngahibaran
Iwal syetan iwal syetan
angkara nu di benduan
nu agung ampun paralun
ya pangeran
mugi longsong nyubadanan

 32. Pangdu’a
Yaa rohman yaa rohim  yaa gofur
Yaa karim yaa sami yaa alim
Yaa robbi alliyul adzim

Yaa alloh amin
yaa robbal alamin

Alloh nawir qulubanna
Binnuri hidayatika
Kama nawartal ardoka
Alloh binuri syamsika
Abadan alloh Abadan
Birohmatika yaa rrohman

 33. Qur’an

Dzalikal kitabu la roiba pih

Taya bahan salempang mang mang hariwang
Tuduh jalan nyata keur padoman leumpang
          Keur nu tumut ka dawuh ni dipikudu
          Keur nu nyingkah ti polah nu di piulah

          Quran nul karim nul adzim Quran iman hudalanna
          Quran yanwir sirotonna Kama samsi yanwir arom
          Quran yahdi hayatanna Quran babur rohmatanna
          Quran yahdi hayatanna Quraan babur rohmatanna

Eusi quran islam iman ihsan
Islam iman islam ageuman tunggal Taya liana
Tekad kuat taya  rengrotna
Leumpang lempeng taya nyimpangna

 34. Sholawat nabi

Allohumma sholli alla nabiyil hasimiyi
Muhammadin wa ala alihi wasalim taslima

Yaa Pangeran
sembaheun abdi sadaya
Mugi salam jeung sholawat
limpahkeun ka kanjeng nabi
rosul alloh teureuh bani hasyim
Muhammad sakulawargi
Karabatna sohabatna
Pon kitu abdi sadaya

 35. Demi Wanci

Demi wanci
sateumeunna jalma aya dina rugi
demi wanci
sateumeunna jalma aya dina rugi
                   iwal anu iman iwal anu sholeh
                   nu silih wasiatan dina beubeuneuran
                             iwal anu iman iwal anu sholeh
                             nu silih wasiatan dina kasabaran
0 komentar:

Post a Comment