8 Lirik Lagu dari Dedeh Winingsih

Dibawah ini ada 8 Lirik Lagu dari Dedeh Winingsih, diantaranya :

1.       Dedeh winingsih – renggong gancang.
Mun jalan ka alun – alun. Moal eureun dipengkolan.
Sanajan mang taun – taun. Moal weuleh di dagoan.
Lawon sepre gandaria. Nu kayas kantun sakodi.
Teu malire nu satia. Beut luas ngantunkeun abdi.
Tanjakan gunung cikuray. Kanyere sareng alpukeut.
Sanajan urang paturay. Hate teh teuteup pacakeut.
Lawon bodas baju kurung. Di pake ka hotel wae.
Najan lawas teu patepung. Hate mah cumantel wae.
Lamun cau hese ngajul. Mun muncang hese nuaranana.
Lamun cau hese nyusul. Teu wasa abdi neanganana.
Titiran mah diluhur gunung. Recet – recet disadana.
Pipikiran bararingung. Naon pilandongeunana.
Tarate candak ti bale. Di candak ka sindang laya.
Hate teh teu daek paler. Ari anggang abdi meulang.
Cau raja turun jantung. Jadikeun sakuya wae.
Taya bagja taya untung. Jadikeun baraya wae.
Daun pulus jeung cangkangna. Cihcir disada ti peuting.
Lamun tulus jeung anjeunna. Piker bungah tanpa tanding. 
2.       Dedeh Winingsih – Renggong Petit
Neundeun surat dina bilik. Sawios kakara oge.
Atos kudrat atos milik. Sawios sangsara oge.
Katumpang daun katumpang. Pacampur daun solasi.
Teu sabaran abdi tepang. Heunteu pegat – pegat asih.
Lamun calik dina junta. Ulah manyun kanu bilik.
Sing bisa mariksa diri. Ulah arek sirik pidik.
Tong tulus nanjak kahuma. Bisi na mani tumamu.
Kedah sae ka sasama. Budi manis alus semu.
Samemeh ngamparkeun kasur. Samak heula sok digearkeun.
Samemeh nyeula ka batur. Emutan lampah ku anjeun.
Jarami di sisi pagar. Di beuleum musim halodo.
Upami lampah teu bener. Moal kenging di bobodo.
Gatotgaca aancal – ancol. Di pageur ku cacabean.
Sumangga sami di ajar. Bari damel kasaean.
Meser salur teu di ukur. Disebit dianggo anggeul.
Jeung dulur kudu akur. Welas asih bari damel kasaean.
Mun kuring palid na rakit. Kumaha ngojayanana.
Mun piker kuring geus ngait. Kumaha ngubaranana.
3.       Dedeh Winingsih – Ulah Tumanya.
Teu guna tumanya abdi miang. Teu perlu ku naon abdi nangis.
Ulah rek nanyakeun upami abdi lunta. Jawabanna aya di anjeun pribadi.
Peugat na simpay jeung pegat katineung. Peupeus na piring jeung peupeus harepan.
Naha salira teuing ku tega ngantunkeun. Kembang tunggara nalangsa taya ubar na.
Anjeun dating nyuguhkeun kembang harepan. Keur kadiri kabengbat ku amis madu.
Abdi kataji kapincut ku cinta palsu. Harta kuring pangmahalna sirna harita. 
4.       Dedeh winingsih – Bulan 14.
Bulan purnama gugupay. Ngiceupan di awing – awing.
Sok bisi ngaraos meulang. Yap deudeuh urang ngabungbang.
Hayu urang suka bungah. Meungpeung maneh na nembongan.
Enjing mah kantun nineung na. purnama langka ka datangna.
Sekar di taman nyambuang. Mawar asar jeung plamboyan.
Ngagalindeung cacarita. Mangsa urang papacangan.
Anjeun lir patrina bingung. Ngahias album kenangan.
Weungi sok sering ka impi. Siang weuleh ka impi matembongan.
Purnama kungsi nyaksi. Keur basa manehna lunta.
Anjeun miang tanpa pamit. Rek leubeung mo datang deui.   
5.       Dedeh Winingsih – Sagagang Kameulang.
Poe kamari nu pamit. Nyaksian lalakon urang.
Asih kamari nu leungit. Dating deui narembongan.
Kapaksa kuring ngadangding. Di pasieup ku hariring.
Ngahaja kuring ngarengkak. Sagagang kembang rumpaka.
Sareung deui kameumeut deudeuh. Neundeun di handeuleum sieum.
Sagagang kamelang sayang. Pernahna di alam kenangan.
Purnama ukur di kalbu. Saukur nyungkun ka bingung.
Kameumeut nu lawas. Sering ngolebat nembongan.
Mangsana lamunan miang. Wancina duriat pegat.
6.       Dedeh Winingsih – Alam Katukang.
Lalakon alam katukang. Ayeuna kasorang deui.
Ampir rek tamat lalakon. Jati ka silih ku junta.
Abong jaman geus modern. Lat poho kana wiwitan.
Ayeuna di gali deui. Sing jadi bahan pamatri.
Pikeun eunteung catetan lamunan. Jentrengna kacapi nu narik birahi,
Lain bihari cintana manusa. Cinta haleuang baheula.
Nu sumurup na leuleumbutan. Nu ngancik dina catetan.
Haleuang alam katukang. Mepende hate kameulang.
Nu jadi pangeling – ngeling. Nu nyata hayang patepung.
Hariring alam katukang. Haleuang jaman baheula.
Abong kena geus modern. Ampir rek ka luli – luli. 
7.       Dedeh Winingsih – Gendu.
Teu sangka geuning teu sangka. Teu malire salamina.
Sugan the teuteup micinta. Geuning pegat duriat na.
Mere jangji saeunyana. Horeng ukur ngabibita.
Abong kena kanu hina. Jangji heunteu jeung bukti na.
Keur waktu tepung munggaran. Mastikeun ngajak rimbitan.
Tapi buktina nyalahan. Ngan ukur pikanyeurieun.
Najan aya keur gantina. Moal cara jeung anjeunna.
Sugan the mo nganyeunyeuri. Horeng kieu nasib diri.
Kamana atuh kamana. Haying panging jeung anjeunna.
Lamun balukarna. Pasti pegat jeung anjeunna.
Kunaon teu aya sumping. Matak kesel ngajeung – ngajeung.
Panginten salira pundung. Geus lawas heunteu patepung. 
Diemutan siang weungi. Cenah mah kagungan deui.
Kaka geus lali ka abdi. Sugan the mo nganyeunyeuri.
Teu sangka .. geuning teu sangka. Sapunyere pegat simpay.
Geuningan nganggap kalakay. Teu cara keur mikapalay.
Carita arek ngabela. Geuning teu aya nyatana.
Lamun kieu salawas na. micinta taya hartina.
Panyimpay udar talina. Pasini kosong eusina.
Naon nu jadi lantaran. Ninggalkeun tanpa alesan.
8.       Dedeh Winingsih – Hanjuang di Gunung Geulis
Alok : Hanjuang di gunung geulis. Pikeun urang pangiuhan.
Titip asih mikanya’ah. Mang kade ulah rek lali.
Sugan bisa tepung deui. Nyata rek bisa laksana.
Dedeh : hanjuang di gunung geulis. Panglayungan tempat ni’is.
Tempat nyirnakeun pikiran. Nu lawas teu ditepungan.
Pasemon nu alum muyung. Mibanda asih keur gandrung.
Sing sabar elis ngantosan. Pasti bakal ditepungan.
Layung koneng Beulah kulon. Ciri nu ngandung totonden.
Buah sari hate pundung. Pedah lawas teu patepung.
Ngeumbat jalan liliwatan. Atra pilebah pengkolan.
Teu beda jeung cinta urang. Manteng teu aya panghalang.
Sumilir angin nu ti’is. Datang na ti gunung geulis.
Mawa beja jeung harewos. Rek nepungan ka salira.
Alok : hanjuang di gunung geulis. Pikeun urang pangiuhan.
Neundeun asih jeung deudeuh. Nunda Tanya ti heula.
Ulah rek aral subaha jungjunan. Najan lawas teu patepung.
Saksi na tangkal hanjuang. Nu jadi di gunung geulis.
Comments