8 Lirik Lagu Euis Komariah

1.       Euis Komariah – Kiceup Bentang.
Awang – awang harita mah narawangan. Halimun nu kumalayang. 
Lalangse ipis ngalangkang. Ting kariceup .. bentang2 narembongan.
Gumebyar pating baranyay. Sungkan pa’anggang.
Tuh itu nu bentang nenggang… Ku kuring rek dicirian …
Dunungan … rek dicirian. Samperan peuting isukan.  Teuteuteup deudeuh mun pa’anggang.
2.       Euis Komariah – Seunggah
Seunggah …. Seunggah…. Mun kedah papisah.
Da puguh kiat duriat.  Nu ngeumbat teu pegat – pegat.
Lir ibarat … ngalindur nahun. Heunteu puguh nu dibantun.
Kitu leupat … kieu leupat. Jiga nu pegat geus sapat. 
Saurna bade satia.  Ngajagi kamudi cinta.
Naha geuning kembang wera. Pabentar salalamina. 
Hujan ngan … hujan cisoca. Dareuda tembang tunggara.
Haleuang sora nu peura. Najan peura tapi cinta.
3.       Euis Komariah – Kembang ati.
Kembang ati nu mangkat dipatamanan. Sumeuleubeur hate kebek ku wawanen.
Ngadalingding kabawa ku angin peuting. Ngahaleumheum Sumanding nyanding hariring. 
Langit lenglang Kaburu ku bentang. Bulan ca’ang nganteurkeun imut kamelang.
Tingkariceup pameunteu teuteup jeng deudeuh. Imut manis pinuh ku madu kareu’eut.
Kembang ati nu mayang pating nembongan. Pangharepan nu pinuh wungkul lamunan.
Puspa endah nu tara ligar ku mangsa. Rek balaka sugan can aya nu boga.
Da rasa mah ngalayang di mega malang. Ngalanglangan miboga deudeuh jeung melang.
Kembang asih nu ngancik jeroning ati. Rek dipetik pinarep patepang deui.
4.       Euis Komariah & Yus Wiradiredja – Leungiteun.
 Leungiteun … kuring leungiteun. Dikamanakeun ieung … dikamanakeun.
Gunclang herang cikahuripan. Di leuwi sipatahunan.
Direka na papantunan. Kiwari ngan kari ngaran.
Lengiteun … Kuring leungiteun. Dikamanakeun ieung … dikamanakeun.
Dongeng endah katumbiri . Taraje langit nu asri.
Widadari turun mandi. Lumungsur ti kahyangan.
Gusti rumasa diri gagabah. Ngagadabah alam endah kagungan gusti.
Gusti kiwari gunung bulistir … nu tinggal ca’ah jeung banjir.
Ampun gusti .. Ampun.
5.       Euis Komariah – Nyawang Asih.
Nyawang asih … Mun langit mendung …Angkeubna lir hate kuring.
Cai leutik. .. Ngarakacak pipikiran … Aduh. Ku teu sangka … Anjeun the megat mutuskeun.
Nu geus paheut …  Pasini beut puyar deui. Hilang musnah … Bareng jeung dina impian.
Tawis asih … Manehna nu luluasan.
Nyawang asih … Mun bulan rek tembong deui. Sina nya’angan …. Nu palid leungit harepan …. Aduh.
Rek nyingkahan mawa kedar nu tumiba. Samagaha … Nu surat ilang dangiang.
Nu munggaran …. Harita hujan cimata. Rek sumerah nyanggakeun kanu kagungan.   
6.       Euis Komariah – Kudu Kasaha
Kudu ka saha … Urang ngumaha ?.  Na ka indung ?... Duh na ka bapa ?. 
Kudu ka saha .. Urang balaka ?. Pikeun nepikeun .. Geuning nu ka carita.
Kudu ka saha … Urang nyalindung ?.  Ka Papayung … Nyalindung na ka pangagung.
Kudu ka saha … Urang nyalu’uh ?. Neda dijait … Geuning tina bangbaluh.
Duh ieung tunggara teu euih – euih. Laah.. Teu weuleuh nandangan perih.
Diteangan .. Saha nu ha’at nulungan ?. Dipaluruh … Dimana geusan balabuh ?.
Kudu ka saha urang ngageuri ?. Iwal diri … duh tahan uji.
Kudu ka saha .. Urang nya muntang ?. Jalan utama geuning ..  Iman ka gusti.
7.       Euis Komariah – Kapelet Nyi Ronggeng.
Sora go’ong mani ageum. Nyai ronggeng ngibing ayeum.
Lampu cempor reumeung – reumeung. Saha anu teu kasengsrem.
Eukeur mah nyi ronggeng geulis. Nganggo sinjang aduh manis.
Payus jeung deudeuganana. Nurub cupu panganggona.
Sumeredet kana hate. Lamun teras kabebene.
Hoyong milu ngibing bae. Ku nyi ronggeng beut kapelet.
Eta suku mah geus teu tahan. Haying geura makalangan.
Eta nyai ronggeng ngajak imut. Hate deg – degan ka irut.
Heunteu tahan lila – lila. Geus poho kana ka era.
Eta heunteu ingeut balukarna. Kumaha engke ahirna.
Eta padahal teu boga duit. Da puguh eukeur pailit.
Eta dadagangan rada weurit. Meuli lotre goring wisit.
Nyai ronggeng ngajak seuri. Ting seredet kana ati.
Tungtungna haying miboga. Anu geulis kapibanda.
Eta ngibing teu aya kacape. Beuki peuting beuki hade.
Eta mayar mah kumaha engke. Nyi ronggeng geus pindah hate.
Nyai ronggeng kelat – kelet. Nu kareret sumeredet.
Eta kana hate ting sereset. Kieu rasana kapelet.
Nyai ronggeng teungteuingen. Beut kalah benang ku deungeun.
Eta tinggal kuring cuang – cieung. Handeu’eul leungit udageun.
Lamun panggung geus bubaran. Aduh nyai pileuleuyan.
Kuring mah mulang nyorangan. Nyi ronggeng heunteu ka bandang.
Eta anjeun geus boga tujuan. Mibanda dunya sorangan.
Eta ukur nyuguhkeun hiburan. Ngabeubeurah nu keur bimbang. 
8.       Euis Komariah – Ucing Ucingan.
Ucing – ucingan. Ucing beulang los ka para.
Hayu urang ulin – ulinan. Lamun meulang abdi bawa.
Yu … ucing – ucingan. Buntun beulang warna tilu.
Hayu urang ulin – ulinan. Pami meulang abdi milu.
Ucing – ucingan. Tong nyumput di kebon kina.
Ayeuna silih elingan. Hirup tinangtu lugina.
Ucing – ucingan. Mun lega di lebah garduh.
Mun resep silih elingan. Moal ka bawa teu puguh.
Calingcing jalan ka lembang. Ka lembang ka sukamaju.
Kaduhung abdi kagembang. Kagembang kunu can tangtu.
Titiran di luhur gunung. Japati sisi basisir.
Pipikiran langkung bingung. Nya ati nu mangsar – mingsir.
Duh … ucing – ucingan. Ucing beulang ucing hideung.
Hayu silih elingan. Hate meulang jadi nineung.
Ucing – ucingan. Ti beurang usum halodo.
Mun resep silih elingan. Moal beunang di bobodo.
Mending Ucing – ucingan. Nyumputna sisi pancuran.
Mending oge silih elingan. Sangkan teu katalanjuran.
Buleung deui – buleung deui. Ayakan di kapipirkeun.
Huleung deui – huleung deui. Mikiran bebene deungeun.
Auh jalan ka pancuran. Ngala iwung ka cimindi.

Mun jalan katalanjuran. Kaduhungna sok pandeuri. 

Comments