Tujuh (7) Lirik Lagu Dedeh Winingsih

1.  Dedeh Winingsih – Bungur.
Ti batan mah .. ti batan jalan ka bungsu. Mending gem ah ka baros wae.
Ti batan abdi di palsu. Mending ge teu cios wae.
Katumpang … dahan katumpang. Kacampuran ayeuna mah daun salasih.
Teu sabaran abdi tepang. Mikapegat .. da pegat asih.
Ciung wanara ti gunung. Nu musuh mah ayeuna mah dipangtapaan.
Mungguh jalmi anu junun. Tara lali kabangsaan.
Neundeun surat dina bilik. Saleureusna ku tara oge.
Atos kudrat panutan .. atos milik. Sawios mah sangsara oge.  
2.  Dedeh Winingsih – Lalaki raheut Hatena.  
Deudeuh teuing lalaki raheut hate na. gudawang Beulah bayahna.
Beut asa tutung jajantung. Ku karunya beut asa ku kaniaya.
Geus paheut kana jangjina. Sugan the rek saeunyana.
Duh ku kaniaya. Teungteuingeun nasib diri.
Duh tong tega teuing. Tong luluasan.
Kudu kumaha atuh nandanganana.
Beut asa ku teungteuingeun. Sing ingeut jungjunan.
Alok :
a.       Kaniaya nasib abdi nu tunggara. Ditampik sapajodogan.
b.      Nyeurina ka bina – bina. Duh ku teungteuingeun.
c.       Panon nu jadi saksi. Sungkawa hate katresna.
d.      Duh teungteuingeun nasib diri.
3.  Dedeh Winingsih – Kalakay Muntang 2. 
Mangsa harita enung .. nu karandapan. Di pasisir anu lungkawing.
Jalan nu satapak meuntas pasawahan. Tangkal haur nu cucukan.
Kuring gugupay enung … dina mumunggang. Sora tonggeret anu marengan.
Cipanon nu ngeclak nu maseuhan pipi. Duh ieung jungjunan ulah rek lali.
Manehna miang meungtas wahangan. Bari gugupay ti ka’anggangan.
Cai ibun nu maseuhan taru’us. Jukut pakwasi anu jadi saksi. 
Duh … aduh .. jungjunan ati. Anjeun geus miang ngantunkeun abdi.
Tong kamalinaan … tong kajongjonan. Mun tos wanci anjeun kedah mulih deui.
Alok :
a.       Wahangan anu kasorang. Urut engkang liliwatan.
b.      Gupay ti ka’anggangan. Cipanon nu ngagarendang.
c.       Hate meulang sumoreang. Ras ingeut kanu saurang.
d.      Dipikiran sumoreang. Ras ingeut kanu saurang.
4.  Dedeh Winingsih – Daun Puspa Endah.
Moal poho najan geus lawas taunan. Ku carita daun puspa jadi lagu.
Gambaran ka cinta nu keuna seuneu asmara.
Najan daunna geus layu. Tangkalna sirungan deui.
Kiwari carita kasampeur deui. Daun puspa geus ngulinceur saperti bihari.
Dua insane mimiti pasini deui. Nyimpeun lalakon katukang. Anu kungsi sirna.
Kadeudeuh teu euweuh – euweuh … aduh. Ka asih teu daek leungit.
Masket hate ka manehna. Mo bisa dihilian.
Daun puspa nu endah. Nyaksian nu keur pasini.
Siga sabiasa tuhu. Nyaluyuan urang dua’an.
Alok :
a.       Gambaran cinta ka endah. Nu pinuh asih katresna.
b.      Mustika kembang harepan. Nu ayeuna kasampeur deui.
c.       Puspa endah keur totonden. Nu kungsi kedal carita.
d.      Panuduh jadi ceungceuman. Nu ligar di patamanan. 
5.  Dedeh Winingsih – Pulus Biru.
Moal rek lali najan abdi jiwa seni. Pangharepan moal beda jeung nu lian.
Geus kabayang naon sagala kahayang. Nu nangtkeun dina hate. Pulus biru pamepende.
Najan kamana miang. Teu hayang papisah anggang.
Pulus biru ka sasama mikaheman.
Sok manteung dina lamunan. Ka impleung ka bawa gundam.
Asa laleusu teunangan. Asa peunggas panghareupan.
Bulan lamun eta keneh. Hate teh teu daek rineh.
Geus bosen ngabebenjokeun. Ka maneh na teu daek tengtrem.
Mun pareng nu ngajak seuri. Ka maneh na mah teu lali.
Pulus biru hiji tanda. Duh dipitineung salamina.
Alok :
a.       Najan kamana rek miang. Geus kabayang dina sagala kahayang.
b.      Pangajak teu beda jeung nu lian. Pulus biru nu sami miheman.
c.       Hate the teu daek rineh. Geus bosen ngabebenjokeun.
d.      Ka manehna nu dipiceungceum. Pulus biru hiji tanda.
6.  Dedeh Winingsih – Emut ka Anjeun.
Hate ratug dag .. dig … dug .. teu daek jeumpe.
Jero dada marudah heunteu ka tahan. Na ku naon jadi galecok sorangan.
Peuting kaimpikeun. Beurang kabayangkeun.
Emut ka anjeun basa harita patepung. Jadi emutan nyusup na jajantung.
Duriat masket. Naha beut jadi kapelet.
Abdi anu mere imut. Naha beut jadi ka irut. 
Harita emut ka anjeun. Weungina beut kaimpikeun.
Teu bisa dipopohokeun. Kabayang salira anjeun.
Rambutna nu galling muntang. Kulit koneng mani umyang.
Duh … aduh … aduh … aduh … naha anjeun teu ngabandang. 
Alok :
a.       Cik sora indit ti heula. Ulah lalangke di jalan.
b.      Bejakeun … kuring bejakeun. Emut bae ka maneh na. 
c.       Mun di sawang sok laleuwang. Di bawa sok kagagas.
d.      Nyaliksik nyiruruk. Katikung ….
7.  Dedeh Winingsih – Jambal Roti.
Ari jambal … duh dunungan jambal roti. Di pais teu dibawangan.
Hirup jalma anu pasti. Lampah tara sarampangan.
Samping hideung da dinu upih. Dibantun mah dikakalerkeun.
Abdi nineung kanu mulih. Teu kenging dipapalerkeun.
Alok :
a.       Campaka kembang malati. Kembang saga kapayunan.
b.      Nyanggakeun ieu pangbakti. Ka sadaya nu mayunan.
c.       Lamun hayang mutiara. Kudu neuleuman sagara.
d.      Ku sabar bibitna mulya. ….
Ari jambal … dunungan jambal roti. Di gorengna digaringkeun.
Lampah kedah ati – ati. Sangkan teu kawiwirangan.
Cau raja sok turun jantung. Jadikeun mah sakuya bae.
Taya bagja taya untung. Jadikeun mah baraya wae.
Ari jambal … ari jambal roti. Ngeureutna sok disiksikan.
Jalma anu ngitung rugi. Ku batur sok dilicikan.
Lain – lain … lain – lain nu ngawih. Leunca beureum sok ditaweurkeun.
Lain – lain … lain – lain bagja diri. Bagja deungeun sok diheureuyan.

Dedeh Winingsih – Bulu Palsu.

Comments