Cicih Cangkurileung - Panggeuing Batin

Cicih Cangkurileung - Panggeuing Batin


Hayu dulur…. Urang eling …. Eling ka purwadaksi. Na  urang teh asal timana
Aduh …. Sare’atna ibu rama anu kedah di dama dama
Ku macara migawena. Disarengan ka gustina
Nu ngayakeun urang sadaya. Ari mungguh hakikatna wungkul
Ku pangersa amal singkah kana jalan  anu goreng.  pigawe jalan anu hade
Geten ka ibu karama taat kana piwuruk na… Hayu urang ti ayeuna
Sangkan mulya lahir batin. Mungpung hirup didunya hayu gera saradia
Yakin urang sawajibna. Amal keur sampeureun tea …Gusti

Sujud nyembah ka Gusti na. Diakhir moal sulaya
Yakin ieu bakal nyata. Sangkan dihampura dosa
Gening aya paribasa. Indung teh tunggul rahayu
Bapak teh tangkal darajat. Dina katerangan nana
Allah moal ngahampura. Mun teu dihampura . Ku ibu rama

Sabab urang bakal maot. Kade ulah kajongjonan
Hilap kana kawajiban. Hilap kana kawajiban
Dipundut kunu rahayu. Dicandak kunu kawasa
Ku renghap nu pangangeusan. Ngabengkang kantun banusan
Dicabut kumalaikat. Tangtu urang teh sakarat
Nyawa geus mapay urat. Beak tempo kudu pindah
Nyampeurkeun ka alam barjah. Geus waktu ningang tilembur
 ngajugjug kaalam kubur. Menang ngali geus diukur
Mahikeun awak sakujur. Geura dulur
Rek naon nu dibawa. Duit loba sawah lega
Menang ngumpul ngumpul tea. Belaan napsu  pasea
Menang ti sruksruk ti dungdung. Nu sok dipake adigung
Kana solat mabok linglung. Waktu jakat na ge embung

Ibadah kater teler. Nepi kanyang hulu ngaler
Ditengah imah ngagoler. Ngajolopong di ruruban
Diriung ditarungguan. Lagadar datang pasaran
 Deudeuh…. Nyaati mah bati lumengis
geumpeur pacampur jeung wa’as. setan mah seri mupuas……

Harta anu ngunung ngunung.  pakean duit satangtung
ngan make boeh asiwung. ditambah kai jeung padung
Lawang amal geus ditutup. hanjakal waktu keur hirup
talangke beut teu sanggup. Paingan rosul ngelingann
Dunya mah pangumbaraan. Naha beut kamalinaan

Tonggoy henteu nyubadanan…. Ieuh. Duh gening ngeus nyangkorah
rup kupadung rep ku lemah.  poek rupek jeung tugenah.
Ngarumas ningali susah. duh saha nu daek maturan
 geusan cicing babarengan. Mana sobat mana dulur
geuning baralik kalembur. teu maturan di kubur.


Comments